AVANGARDA V

pl
eng
rus
Puchar Mistrza Mistrzw TrekSfera fantastyka rosyjska Blaszana Arena

Regulamin Konwentu AVANGARDA V


1. Konwent Avangarda V odbywa się w dniach 2-5 lipca 2009 roku w Zespole Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej przy al. Stanów Zjednoczonych 24 w Warszawie;
2. Głównym Organizatorem konwentu Avangarda V jest Stowarzyszenie Miłośników Fantastyki Avangarda, 05-827 Grodzisk Mazowiecki, ul. Armii Krajowej 5/42, KRS 0000272294, REGON 140858970, NIP 113-26-66-535); Organizatorem pomocniczym jest Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej.
3. Konwent jest imprezą artystyczną w rozumieniu art. 34 ust. 1 ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.). Na podstawie art. 3a ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.01.120.1298 z późn. zm.) konwent nie podlega przepisom o organizowaniu imprez masowych.
4. Konwent jest imprezą niekomercyjną. Wpłacane składki akredytacyjne przeznaczane są na pokrycie kosztów organizacji konwentu lub jego kolejnych edycji. Organizatorzy pracują społecznie.
5. Konwent Avangarda V ma charakter imprezy zamkniętej, w której udział mogą wziąć osoby, które uzyskały zgodę Organizatorów na ustalonych przez nich warunkach;
6. Dowodem uzyskanej zgody na uczestnictwo w imprezie są identyfikatory Konwentu Avangarda V lub Konwentu TrekSfera, odbywającego się w ramach Avangardy V. Uczestnicy dokonują wyboru identyfikatora w trakcie akredytacji. Oba identyfikatory są równouprawnione i należy je nosić w widocznym miejscu oraz pokazywać na każde wezwanie Organizatorów lub Ochrony;
7. Zgubienie identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić Organizatorom w punkcie akredytacji lub Ochronie;
8. Identyfikatory jednodniowe uprawniają do przebywania na konwencie do godziny 22.00 w dniu wydania (w niedzielę 5 lipca do godziny 13, za wyjątkiem uczestników atrakcji o wydłużonym czasie trwania i uczestników występujących w funkcji Gżdacza); Uczestnik chcący pozostać na terenie konwentu po godzinie 22.00, ale tylko do godziny 8.00 dnia następnego (dot. czwartku, piątku i soboty 2, 3 i 4 lipca), zobowiązany jest do nabycia KARNETU NOCNEGO.
9. Każda osoba, która przybędzie na konwent Avangarda V, zobowiązana jest wylegitymować się ważnym dowodem tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia; ponadto osoby poniżej 16 roku życia muszą przedłożyć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna o następującej treści: “Potwierdzam, że wiem, iż (imię i nazwisko uczestnika) w dniach 2-5 lipca 2009 będzie uczestnikiem konwentu AVANGARDA V. Wyrażam zgodę na jego/jej uczestnictwo i biorę na siebie pełną odpowiedzialność za jego/jej zachowanie i wyrządzone przez niego/nią szkody. Oświadczam również, iż jest mi znana tematyka oraz program konwentu AVANGARDA V i w związku z ewentualnymi nieszczęśliwymi zdarzeniami lub wypadkami będącymi następstwem udziału w imprezie nie podniosę żadnych zarzutów wobec organizatorów oraz uczestników ani nie będę dochodzić żadnych roszczeń.(imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego, jego adres zamieszkania, nr dowodu osobistego (wymagany) i telefon).(data, miejscowość i czytelny podpis).”;
10. Każdy uczestnik konwentu musi zgodzić się na udostępnienie swoich danych personalnych (imię, nazwisko, data urodzenia, nr dowodu tożsamości); zostaną one użyte wyłącznie do ewidencji na użytek Organizatorów i nie będą udostępniane osobom postronnym;
11. Terenem Konwentu jest budynek ZS nr 37 oraz przylegający do niego ogrodzony teren (boisko, patio itp). Na terenie konwentu Avangarda V wolno przebywać od godziny 16 w czwartek 2 lipca 2009 roku do godziny 13 w niedzielę 5 lipca 2009 roku (za wyjątkiem uczestników atrakcji o wydłużonym czasie trwania i uczestników występujących w funkcji Gżdacza), ponadto obiekt zostanie zamknięty - ze względów bezpieczeństwa - w godzinach od 2 do 8; możliwość wyjścia/wejścia w tych godzinach tylko za zgodą Organizatorów lub Ochrony;
12. Na teren konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników - w tym broni białej, broni „bezpiecznej”, palnej i ASG; punkt ten nie dotyczy pokazów, LARP-ów, ewentualnego Pchlego Targu itp. - jednak każdy taki przedmiot wymaga zgłoszenia Ochronie; Użycie ww. akcesoriów bez zgody i nadzoru Organizatorów lub osób prowadzących atrakcję z ich wykorzystaniem lub w miejscu do tego nie przeznaczonym może zostać ukarane nawet usunięciem uczestnika z terenu konwentu, bez zwrotu kosztów akredytacji.
13. Ochrona i Organizatorzy będą przyjmować w depozyt przedmioty wymienione w punkcie 12; ma ona prawo do nie wpuszczenia lub usunięcia osób nie zgadzających się dobrowolnie na przechowywanie tych przedmiotów;
14. Na terenie konwentu obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ posiadania i spożywania napojów alkoholowych, środków psychotropowych i odurzających - w przypadku odnalezienia u uczestnika ww. środków, nastąpi ich natychmiastowa konfiskata;
15. Na terenie konwentu Avangarda V obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscem do tego wyznaczonym (patio między blokami A i B);
16. Organizatorzy nie odpowiadają za szkody moralne i zdrowotne uczestników imprezy; ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdy uczestnik powinien wykupić samodzielnie przed rozpoczęciem konwentu;
17. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki;
18. Na konwencie obowiązuje całkowity zakaz zamykania się w salach z wyjątkami ustalanymi przez Organizatorów;
19. Osoby znajdujące się pod wpływem środków odurzających i pobudzających, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą usuwane z terenu konwentu bez zwrotu kosztów uczestnictwa;
20. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody materialne spowodowane przez uczestników konwentu – ich sprawcy będą pociągani do odpowiedzialności z użyciem danych osobowych przedstawionych Organizatorom;
21. Każdy uczestnik zobowiązany jest do kulturalnego zachowania, sprzątania po sobie i podporządkowania się decyzjom Organizatorów i Ochrony;
22. W salach przeznaczonych dla Organizatorów mogą przebywać wyłącznie Organizatorzy;
23. Sale prelekcyjne i programowe mogą zostać zmienione w sypialne pod warunkiem zakończenia odbywającego się w nich programu; osoby nocujące w tych salach zobowiązane są opuścić je najpóźniej 30 min. przed rozpoczęciem się programu;
24. Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu sprawują Organizatorzy, Ochrona i Obsługa konwentu;
25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dowolnej interpretacji niniejszego Regulaminu;
26. O sprawach nieuwzględnionych w Regulaminie decydują Organizatorzy;
27. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i uzupełniania programu konwentu;
28. Osoby nie przestrzegające Regulaminu mogą zostać usunięte z terenu konwentu bez podania przyczyny;
29. Każdy uczestnik przy wejściu na konwent będzie zobowiązany potwierdzić znajomość regulaminu i zgodę na jego przestrzeganie przez złożenie swojego podpisu na odpowiedniej liście;
30. Powyższy regulamin obowiązuje zarówno uczestników, jak i twórców programu, Ochronę, Obsługę konwentu i samych Organizatorów;
31. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania i ponoszenia konsekwencji wynikających z jego łamania.

Copyright ©: code: Jottan gfx: Xaric

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2012 r.